O Nas

owalne, pomarańczowo-złote logo Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego: litery PSG na tle nawiązującym do mapy świata otoczone nazwą Stowarzyszenia po polsku i angielsku

Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne (PSG) zostało powołane w 2006 r. Założycielami były wiodące w kraju osoby ze środowiska nauki i praktyki zajmujące się badaniem i wykorzystaniem ciepła Ziemi.

Decyzję o założeniu PSG podjęliśmy w przekonaniu o konieczności istnienia organizacji służącej integracji osób, środowisk, instytucji, firm związanych z geotermią dla dobra jej rozwoju w Polsce oraz przekazywania rzetelnych informacji na jej temat.

Do głównych celów statutowych PSG należą:

  • promowanie geotermii przez informację o stanie i perspektywach rozwoju w Polsce i na świecie,
  • rzetelne informowanie społeczeństwa i czynników decyzyjnych o zasobach geotermii w Polsce oraz możliwościach ich wykorzystania,
  • współpraca z podmiotami stosującymi wody i energię geotermalną,
  • współpraca krajowa i międzynarodowa w zakresie rozwoju wiedzy o szeroko pojętej geotermii (poszukiwanie i rozpoznawanie zasobów, zagospodarowanie odwiertów i złóż, ciepłownictwo, pompy ciepła, lecznictwo i rekreacja, generacja prądu elektrycznego, finansowanie i ekonomika projektów, zagadnienia prawne, aspekty ekologiczne i społeczne, itd.).

Członkami PSG są m.in. geolodzy, geofizycy, wiertnicy, energetycy, przedstawiciele innych specjalności, wszystkie pracujące ciepłownie i przedstawiciele przedsiębiorstw związanych z wykorzystywaniem wód i energii geotermalnej, firmy doradcze, inne podmioty. Większość z nas aktywnie uczestniczyła i uczestniczy w rozwoju tej dziedziny w Polsce, przyczyniając się m.in. do opracowania serii Atlasów geotermalnych, innych fundamentalnych prac, jak też do praktycznego zagospodarowania geotermii w ciepłownictwie, balneologii, rekreacji, in.

Grono członków indywidualnych liczy obecnie ok. 140 osób, wspierających ok. 15. Mamy też czterech członków honorowych.  Za szczególne osiągnięcia Stowarzyszenie przyznaje Medal Honorowy im. Erazma Syksta oraz nagrodę naukową za publikacje o tematyce geotermalne.

PSG jest postrzegane jako główna organizacja reprezentująca geotermię w Polsce. Jesteśmy m.in. członkiem Polskiej Rady Koordynacyjnej OZE (PRK OZE), bierzemy udział w branżowych konsultacjach i opiniowaniu aktów i dokumentów prawnych, nasi przedstawiciele są zapraszani do wygłaszania informacji dotyczących stanu i perspektyw geotermii w Polsce podczas spotkań z reprezentantami rządu, Parlamentu, gremiów naukowych, itp. W 2018 r. PSG bierze czynny udział w konferencjach konsultacyjnych Polityki Surowcowej Państwa wnosząc wkład w ustalenia dotyczące ścieżek rozwoju geotermii w Polsce i rządowego wsparcia tego rozwoju.

Uczestniczymy we współpracy międzynarodowej, w tym z głównymi organizacjami europejskimi i światowymi: Europejską Radą Energii Geotermalnej i Międzynarodową Asocjacją Geotermalną. Dzięki tej współpracy otrzymujemy bieżące informacje dot. rozwoju naszej branży w Europie i na świecie, inicjatyw, możliwości finansowania projektów, itp. (m.in. poprzez EGEC Newsletter, IGA Bulletin), możemy także promować polskie osiągnięcia i działania.

PSG jest inicjatorem i głównym organizatorem Ogólnopolskich Kongresów Geotermalnych – najważniejszych krajowych spotkań naukowców i praktyków z branży, które cieszą się dużym zainteresowaniem i uznaniem.

Opracowała A. Sowiżdżał

Członkowie wspierający