Strona główna
Statut Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego

Statut Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego

Postanowienia ogólne:
§ 1. Stowarzyszenie noszące nazwę: Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne, zwane dalej PSG, skupia naukowców i praktyków, którzy związani są zawodowo lub są zainteresowani zagadnieniami badania, poszukiwania, dokumentowania, racjonalnej eksploatacji
i wykorzystania energii geotermicznej, jak również edukacją i promocją w tym zakresie.
§ 2. PSG jest stowarzyszeniem profesjonalnym, naukowym i edukacyjnym. Jest to organizacja pozarządowa i apolityczna.
§ 3. PSG działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 29. 6 2003 r. Nr 79 poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
§ 4. PSG zostaje powołane na czas nieokreślony
§ 5. Siedzibą PSG jest miasto Kraków.
§ 6. Terenem działania PSG jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów może ono prowadzić działalność również poza granicami kraju.
§ 7. PSG może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 8. PSG może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami o tym samym lub podobnym profilu działania. Może również pozostawać członkiem tych organizacji.
§ 9. Podstawą działalności PSG jest praca społeczna członków. Do prowadzenia swoich spraw może ono zatrudniać pracowników.


Cele i formy działania PSG
§ 10. Celem działania PSG jest:
1. Przyczynianie się do rozwoju badań nad ciepłem Ziemi i jego wykorzystania,
2. Rzetelne informowanie społeczeństwa i czynników decyzyjnych o zasobach złóż energii geotermalnej oraz możliwościach ich wykorzystania,
3. Popularyzowanie i promowanie geotermii, informowanie o stanie i perspektywach rozwoju w Polsce i na świecie,
4. Integrowanie środowiska osób, instytucji i firm związanych z problematyką geotermiczną,
5. Współpraca krajowa i międzynarodowa w zakresie rozwoju wiedzy i technologii oraz przepływu informacji dotyczącej problematyki geotermicznej.
§ 11. PSG realizuje swoje cele poprzez:
1. Prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, edukacyjnej i wydawniczej,
2. Gromadzenie i udostępnianie informacji dotyczących geotermii,
3. Publiczne wypowiadanie się i zajmowanie stanowiska w sprawach związanych z celami PSG,
4. Współpraca z organami władz różnego szczebla, instytucjami naukowymi i badawczymi, sektorem gospodarczym oraz środkami masowego przekazu zainteresowanymi rozwojem energetyki geotermicznej,
5. Organizowanie i współorganizowanie krajowych i międzynarodowych konferencji, sympozjów, szkoleń i warsztatów.

Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 12. Członkami PSG mogą być osoby przestrzegające norm etycznych w życiu społecznym
i zawodowym.
§ 13.
1. Członkami PSG mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna działa w PSG poprzez swojego przedstawiciela.
3. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.
§ 14. Członkowie PSG dzielą się na:
1. Członków zwyczajnych,
2. Członków wspierających,
3. Członków honorowych.
§ 15. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.
§ 16.1. Członek zwyczajny, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zarządem PSG, ma prawo:
1. Wybierać i być wybieranym do władz PSG,
2. Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,
3. Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności PSG,
4. Brać udział w pracach i innych przedsięwzięciach PSG,
5. Wygłaszać w imieniu PSG odczyty, wykłady, prelekcje oraz oficjalne opinie
2. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
1. Przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz PSG,
2. Czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych PSG,
3. Dbania o dobre imię PSG,
4. Dbania o mienie PSG,
5. Regularnego opłacania składek na rzecz PSG.
§ 17.
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością PSG i akceptująca jego cele, która zadeklaruje stałą pomoc finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnego porozumienia /deklaracji/.
2. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach PSG, zgłaszać do władz PSG wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez nie zadań.
3. Członek wspierający ma obowiązek przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanym porozumieniu /deklaracji/.
§ 18.
1. Członkiem honorowym PSG może zostać osoba fizyczna posiadająca wybitne osiągnięcia w dziedzinie geotermii lub szczególnie zasłużona dla realizacji celów PSG.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na pisemny wniosek Zarządu lub 1/4 członków PSG.
3. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich, może brać udział z głosem doradczym
w pracach statutowych władz PSG; poza tym posiada takie prawa i obowiązki, jak członek zwyczajny.
§ 19.
1. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji, zawierającej rekomendację dwóch członków zwyczajnych.
2. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty podjęcia decyzji złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.
§ 20. Członkostwo w PSG ustaje na skutek:
1. Rezygnacji z przynależności do PSG, zgłoszonej na piśmie Zarządowi,
2. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej członka wspierającego,
3. Wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz PSG, działania na szkodę PSG lub niepłacenia składek członkowskich przez okres 1 roku.
2. Osoba skreślona z listy członków PSG ma prawo wniesienia odwołania na piśmie do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od daty podjęcia uchwały o wykluczeniu ze PSG. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie podczas najbliższych obrad, a jego decyzja jest ostateczna.

Władze PSG, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz kompetencje
§ 21. Władzami PSG są:
1. Walne Zebranie,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.
§ 22. Kadencja wszystkich władz PSG trwa trzy lata.
§ 23. Uchwały władz PSG podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków, o ile statut nie stanowi inaczej.
§ 24.
1. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz PSG w trakcie trwania kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany o osobę będącą członkiem PSG, zaakceptowaną przez pozostały skład uzupełnianego organu. W ten sposób można powołać nie więcej niż 1/3 składu danego organu.
2. W razie potrzeby uzupełnienia organu PSG o więcej niż 1/3 liczby jego członków, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.


Walne Zebranie Członków
§ 25.
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą PSG.
2. Walne Zebranie Członków może być:
1. Zwyczajne,
2. Nadzwyczajne.
3. Walne Zebranie Zwyczajne o charakterze sprawozdawczym jest zwoływane przez Zarząd raz w roku, a Walne Zebranie Zwyczajne o charakterze sprawozdawczo-wyborczym co trzy lata. Zawiadomienie o terminie Walnego Zebrania, miejscu i proponowanym porządku obrad przekazywane jest do członków pocztą, internetem lub telefonicznie, co najmniej na 14 dni przed jego terminem.
4. Walne Zebranie Nadzwyczajne jest zwoływane przez Zarząd
1. Z własnej inicjatywy,
2. Na wniosek Komisji Rewizyjnej,
3. Na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych PSG.
5. Walne Zebranie Nadzwyczajne powinno być zwoływane nie później niż 60 dni od daty zgłoszenia wniosku i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
6. W przypadku braku kworum:
1. Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, tego samego dnia, 30 minut po pierwszym terminie,
2. Wszystkie uchwały Walnego Zebrania zwołanego w drugim terminie zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych członków zwyczajnych
(z wyjątkiem uchwały określonej w § 26. ust. 1 w których wymagana jest większość 2/3 głosów obecnych członków zwyczajnych).
7. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania wybrany przez uczestniczących w nim członków zwyczajnych. W przypadku równego rozłożenia głosów
w trakcie głosowania uchwał Walnego Zebrania decyduje głos Przewodniczącego.
§ 26. Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
1. Ustalanie kierunków i programu działania PSG,
2. Uchwalanie Statutu i jego zmian,
3. Wybór i odwoływanie Zarządu,
4. Wybór i odwoływanie Komisji Rewizyjnej,
5. Zatwierdzanie regulaminu Zarządu i regulaminu Komisji Rewizyjnej,
6. Ocenianie działalności Zarządu i udzielanie mu absolutorium,
7. Ocenianie działalności Komisji Rewizyjnej,
8. Nadawanie godności członka honorowego PSG,
9. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
10. Ustalanie wysokości składek członkowskich,
11. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu PSG i przeznaczeniu jego majątku,
§ 26a. Odmowa udzielenia absolutorium urzędującemu Zarządowi równoznaczna jest z jego odwołaniem. Przewodniczący Walnego Zebrania ogłasza przerwę i ustala termin w którym nastąpi jego kontynuacja poświęcona wyborowi nowego składu Zarządu.

Zarząd PSG
§ 27.
1. Zarząd PSG składa się z 5 do 9 osób. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, 1 – 2 wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż cztery razy
w roku.
3. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez prezesa lub zastępującego go wiceprezesa.
§ 28. Do zakresu działania Zarządu należy:
1. realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie całokształtem działalności PSG zgodnie z celami statutowymi,
2. uchwalanie planów działalności PSG i preliminarzy budżetowych,
3. sprawowanie zarządu nad majątkiem PSG,
4. ustalanie regulaminu wynagrodzeń pracowników PSG,
5. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego
i ruchomego, prowadzenia działalności gospodarczej,
6. zwoływanie Walnego Zebrania,
7. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków oraz zawieranie porozumień z członkami wspierającymi,
8. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,
9. reprezentowanie PSG na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
10. powoływanie i rozwiązywanie komisji i zespołów problemowych,
11. podejmowanie decyzji o współpracy z krajowymi, zagranicznymi
i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami oraz o przynależności do tych organizacji,
12. zwalnianie z obowiązku płacenia składek członkowskich w szczególnych przypadkach,
§ 29. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.

Biuro PSG
§ 30.
1. Do realizacji swych zadań Zarząd może powołać Biuro PSG i jego kierownika.
2. Organizację i tryb pracy Biura określa regulamin zatwierdzany przez ZarządPSG.

Komisja Rewizyjna
§ 31.
1. Komisja Rewizyjna jest organem PSG powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 5 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają spośród siebie przewodniczącego.
§ 32. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności PSG,
2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzanych kontroli
i żądanie wyjaśnień,
3. żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także żądanie zwołania posiedzenia Zarządu,
4. zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
5. składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium jego poszczególnym członkom lub całemu Zarządowi,
6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.
7. rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności PSG,
§ 33.
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu
z głosem doradczym.
2. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz PSG złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

Sposób reprezentowania PSG, zaciągania zobowiązań majątkowych, warunki ważności uchwał
§ 34.
1. Do reprezentowania na zewnątrz i występowania w imieniu PSG oraz do podpisywania oficjalnych dokumentów upoważnieni są łącznie prezes i sekretarz lub inni upoważnieni przez prezesa członkowie Zarządu. W sprawach wewnętrznych PSG dokumenty może podpisywać jednoosobowo prezes lub sekretarz. Prezes i upoważnione przez niego osoby używają pieczęci PSG.
2. Do zaciągania zobowiązań majątkowych, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu PSG uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym prezes lub wiceprezes.
3. Uchwały władz PSG są ważne, jeśli zostały sformułowane na piśmie, podjęte zgodnie
z obowiązującą procedurą i podpisane przez przewodniczącego tego organu PSG, który podejmował uchwałę.

Sposób uzyskiwania środków finansowych i ustanawiania składek członkowskich
§ 35. Źródłami uzyskiwania środków finansowych przez PSG są:
1. składki członkowskie,
2. darowizny, zapisy i spadki,
3. środki pochodzące z ofiarności prywatnej,
4. wpływy z działalności statutowej PSG, dochody z własnej działalności, dochody z majątku PSG, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje),
5. dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu PSG,
6. dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia usług,
2. Składki członkowskie powinny być wnoszone przez członków regularnie, nie później niż do końca pierwszego półrocza każdego roku.
§ 36. Dochód PSG w całości służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Zasady dokonywania zmian Statutu
§ 37. Zmiany Statutu mogą być dokonywane tylko przez Walne Zebranie na pisemny wniosek Zarządu lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków PSG. Uchwalenie zmiany statutu wymaga większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

Rozwiązanie PSG
§ 38.
1. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu PSG przez Walne Zebranie wymaga większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu PSG Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację PSG.

Członkowie wspierający